Właścicielem platformy egzergicznej platformy zamawiania dań online (epzdo) jest EXERGY Group Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fabryczna 14, wpisaną w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000367347, o kapitale zakładowym w wysokości: 5000 zł, NIP 9261660556, reprezentowaną przez Łukasza Dariusza Stachowiaka – Prezesa Zarządu oraz Rafała Zygmunta – Wiceprezesa Zarządu zwanym dalej „Usługodawcą” lub „Stroną” lub „Procesorem”
Definicje:


egzergiczna platforma zamawiania dań online – to system do zamawiania potraw przez internet (zwany dalej epzdo); właściciel konta online w Przelewy24.pl (zwanym dalej „Usługobiorcą” lub „Stroną” lub „Powierzającym”) – Tatsiana Trafimenka "TATIANKO"  ul. Walerego Sławka 43/2  30-611 Kraków NIP: 5512653920
klient– każdy kto dokonuje zakupu przez ww. platformę;
produkt– potrawy i napoje, które można zamówić poprzez ww. platformę;
konto– zbiór informacji o kleicie, który zarejestrował się ww. platformie
rejestracja– procedura tworzenia konta klienta ww. platformie;
email– poczta elektroniczna klienta;
login– identyfikator klienta składający się ciągu unikatowych znaków podanych podczas rejestracji;
hasło– zabezpieczenie (tajny parametr) składający się z min. 7 znaków podanych podczas rejestracji.
panel administracyjny– wnętrze systemu epzdo, gdzie można wprowadzać zmiany w całym systemie online oraz korzystać ze wszystkich dostępnych w nim funkcjonalności.
RODO (ang. General Data Protection Regulation)– rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.


§ 1 Rejestracja


Rejestracja w epzdo jest dowolna i bezpłatna – do składania zamówień potraw przez Internet, rejestracja nie jest wymagana. Stworzenie konta w epzdo ułatwia klientom zamawianie potraw poprzez automatyzację wprowadzanych danych Podczas rejestracji klient wypełnia formularz, który zawiera: imię i nazwisko, adres dostawy lub zamieszkania, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu, login i hasło. Klient po dokonaniu rejestracji oświadcza – że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za prawidłowość tych danych. Po prawidłowym przebiegu procesu rejestracji – klient otrzymuje dostęp do epzdo za pomocą loginu i hasła. Klientowi nie wolno udostępniać swojego konta w epzdo osobom trzecim do tego nieupoważnionym oraz powinien zachować w tajemnicy login i hasło. Konto każdego klienta nie może być przedmiotem obrotu, a w szczególności zastawu czy zbycia etc. Usługobiorca ma prawo zweryfikować poprawność danych podanych podczas rejestracji lub w trakcie zamówienia potraw bez rejestracji. Usługobiorca zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania konta, dostępu do niego w sytuacji stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone lub zostało wykorzystane przez osoby trzecie do tego nieupoważnione.§ 2 Realizacja zamówienia


Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zobowiązania zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Zakupu produktu może zostać dokonane przez klienta zarejestrowanego lub też nie. W celu złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego z dostawą konieczne jest podanie: adresu dostawy, miejscowości, telefonu kontaktowego. W celu złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego z odbiorem osobistym konieczne jest podanie tylko: telefonu kontaktowego Proces złożenia zamówienia składa się z wyboru produktu lub produktów, podania ww. danych. Wysyłając zamówienie klient oświadcza – że zapoznał się z regulaminem dot. egzergicznej platformy zamawiania dań online. Po dokonaniu zamówienia przez epzdo – klient otrzymuje na podany email potwierdzenie o złożeniu zamówienia oraz informacje o zmianach statusów dotyczących tego zamówienia. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez epzdo jest oddzielne ustalana przez Usługobiorcę. Klient może dokonać zapłaty gotówką kierowcy za dany produkt lub przelewem elektronicznym poprzez Przelewy24.pl. Formy płatności są ustalane indywidualnie w epzdo przez właściciela konta online w Przelewy24.pl. W momencie dostawy produktu – klient otrzyma paragon fiskalny (w sytuacji faktury VAT/rachunku, klient zobligowany jest do zaznaczenia tego faktu podczas rejestracji/zamówienia oraz podania pełnych danych koniecznych do wystawienia dokumentu).§ 3 Uprawnienia Usługobiorcy


Usługobiorca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia ze względu na błędne lub nieprawidłowo wypełnienie formularza lub naruszenie niniejszego regulaminu.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z istotnych dla siebie powodów, o których poinformuje za pomocą poczty elektronicznej (email) lub telefonicznie.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych klienta.
Usługobiorca upoważniony jest do zawieszenia konta klienta, w sytuacji gdy naruszane są postanowienia niniejszego regulaminu lub w inny sposób są prowadzone działania szkodliwe.
W sytuacji zablokowania konta z ww. powodów – klient nie może zarejestrować się bez uprzedniej zgody właściciela konta online w Przelewy24.pl.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji zawieszonego konta klienta.§ 4 Reklamacje


Każdemu klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres email podany na stronie internetowej Usługobiorcy. Każda reklamacja powinna zawierać każdorazowo dane klienta jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), telefon kontaktowy oraz login (opcjonalnie dla klientów już zarejestrowanych w epzdo). Usługobiorca zastrzega sobie prawo do rozpoznania reklamacji do 14 dni od prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego (jeżeli podane dane są niekompletne lub nieprawidłowe – czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełnienia wymaganych danych przez klienta składającego reklamację). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej (email) podanego podczas zgłoszenia reklamacyjnego.§ 5 Kwestie techniczne


Usługodawca dokłada wszelkich starań aby epzdo – działał prawidłowo bez jakichkolwiek zakłóceń. W sytuacji wystąpienia awarii, dołoży wszelkich starań – aby ograniczyć brak możliwości składań zamówień online. Za awarię uznaje się stan, w którym klienci utracili możliwość złożenia zamówienia online lub nie mają możliwości zalogowania się do uprzednio utworzonego swojego konta.§ 6 Zmiany w regulaminie


Usługodawca w każdej chwili może dokonać zmiany regulaminu – wprowadzając nową usługę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela, który nie może być krótszy – niż 14 dni od momentu udostępnienia klientom zmienionego regulaminu. Klient w sytuacji dokonywania zamówienia przy pierwszym logowaniu lub złożenia zamówienia po wejściu w życie zmienionego regulaminu – zostanie poinformowany o takiej zmianie i jej akceptacji.§ 7 Dane osobowe


Usługobiorca przykłada szczególna wagę do danych osobowych swoich klientów. Wszelkie dane są zabezpieczone i nie są udostępnianie osobom postronnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Podanie danych podczas rejestracji/zamówienia jest dobrowolne oraz konieczne do złożenia zamówienia Dane podane podczas rejestracji/zamówienia są wykorzystywane do celów: realizacji zamówienia, kontaktowych z klientami, księgowych, marketingowych oraz innych czynności związanych z działalnością właściciela. Każdy zarejestrowany klient ma prawo wglądu do swoich danych, modyfikacji ich oraz usunięcia. Usługobiorca w ramach prowadzonych akcji promocyjno-marketingowych i konkursów wykorzystuje dane klientów do przesłania stosownych informacji – jednakże można zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. Dane klientów mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa polskiego.§ 8 RODO - obowiązek informacyjny


1. Administratorem danych jest Powierzający.
2.. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
3. Klient ma prawo do otrzymania potwierdzenia (informacji) czy jego dane osobowe są przetwarzane przez właściciela i w jaki sposób;
4. Klient ma prawo do sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych oraz do ich uzupełnienia w sytuacji, gdy są one niekompletne;
5. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy jego dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes właściciela. W razie takiego sprzeciwu właściciel zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że – wykaże istnienie istotnych oraz uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które to obiektywnie mają pierwszeństwo nad niedogodnością lub służą obronie roszczeń właściciela. Prawo sprzeciwu przysługuje również klientowi w sytuacji gdy przetwarzanie danych dotyczy marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) – bez względu na podstawę prawną takiego przetwarzania czy uzasadniony interes Usługobiorcy. W każdej sytuacji poprzez zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcie zgody w tym zakresie, spowoduje iż zostanie zaprzestane przetwarzanie danych klienta – w tych celach.
6. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
7. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w praktycznym tego znaczeniu klient może zażądać blokadę czasową do swoich danych osobowych lub nakazać przeniesienia ich do innego systemu;
8. Klient ma prawo do przenoszenia danych – otrzymywania kopii zapasowych danych osobowych, które klient dostarczył – w oparciu o jego zgodę lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
9. Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Wszelkie dokumenty (wnioski) dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy składać mailowo na adres email podany na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby Usługobiorcy
Wszelkie dostarczone wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej do jednego miesiąca od daty dostarczenia. Usługobiorca zastrzega sobie jednak przedłużenie ww. terminu, ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań,o kolejny dodatkowy miesiąc. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że klient otrzyma informację o rezygnacji - cofając jego zgodę.§ 9 Postanowienia dodatkowe


1. Zgodnie z art. 558 § 1 kc Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy - w ramach wszelkich umów zawieranych w epzdo.
2. Usługodawca w każdym momencie jest uprawniony do podjęcia działań zmierzających do zweryfikowania prawdziwości informacji podanych przez Usługobiorcę. Usługodawca zobowiązuje się udostępniania wszelkich dokumentów Usługodawcy – na jego wyraźną prośbę - potwierdzających rzetelność i prawdziwość tych informacji.
3. Usługodawca nie gwarantuje, że epzdo jest wolne od błędów lub, że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać epzdo bez jakichkolwiek zakłóceń oraz innych problemów. Niemniej jednak ze względu na bardzo szybki rozwój innowacyjnych technik włamań i ataków na sieć internetową, Usługodawca nie gwarantuje, że epzdo będzie wolne od podatności na ww. zagrożenia.
4. Usługodawca oraz wszyscy jego dostawcy nie odpowiadają za wszelkie szkody lub wszelkie naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez działanie i funkcjonowanie epzdo - włączając do tego szkody spowodowane poprzez brak możliwości użytkowania, przerw w działaniu, powtarzalne, incydentalne oraz nietypowe szkody – włącznie z utratą zysków Usługodawcy.
5. Usługodawca nie weryfikuje poprawność wprowadzanych samodzielnie przez Usługobiorcę treści, cen, informacji etc. w ramach dostępu do panela administracyjnego. Usługobiorca korzysta z panela administracyjnego, wprowadzając wszelkie dane, korzystając zarówno ze wszelkich jego funkcjonalności - wyłącznie na własną odpowiedzialność. Dodatkowo Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy żadnej odpowiedzialności za działania siły wyższej.
6. Usługodawca nie odpowiada prawnie w żadnym przypadku przed Usługodawcą - za powstałe wszelkiego rodzaju szkody w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z epzdo. Wszelkie ograniczenia dostępu do epzdo spowodowane wyłącznie przez Usługobiorcę regulują zapisy w umowie pomiędzy stronami§ 10 Postanowienia końcowe


Wszelkie spory pomiędzy klientem a właścicielem mogą być rozwiązywane w drodze mediacji lub poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby właściciela. Każdy może zapoznać się z regulaminem, który udostępniony jest na stronie internetowej właściciela. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)
Zgodnie z art. 38 prawa konsumenta (Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) - klient nie może zrezygnować z dokonanego zakupu ze względu na krótki termin przydatności.§ 11 Powierzenie przetwarzania danych osobowych (RODO)


1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia kryteriów i obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. - dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - RODO, jak również w celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszego regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w niniejszym regulaminie, oraz w zakresie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy stronami.
2. Powierzający oświadcza, że przekazane (powierzone) Procesorowi do przetwarzania dane osobowe klientów zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz – iż jest ich administratorem. Procesor oświadcza, że otrzymane dane osobowe będzie przetwarzał zgodnie z umową i niniejszym regulaminem – wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług wynikających z ww. dokumentów.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, numer telefonu, email, adres dostawy, dane dotyczące zamówień np.: termin realizacji, uwagi etc.
Powierzone dane przez Powierzającego są wyłącznie w celu:: prawidłowego wykonania przez Procesora umowy, (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy pomiędzy stronami). – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b). Wszelkie dochodzenia do obrony swoich roszczeń Powierzającego w stosunku do Procesora i/lub na odwrót ((dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Procesora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f). Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie dokumentu (umowy) pomiędzy stronami. Procesor zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Powierzającego innym podmiotom bez wyraźnej, jego pisemnej zgody.

Procesor zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych osobowych oraz utrzymanie całej infrastruktury tele-informatycznej i organizacyjnej na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa związanym z przetwarzaniem tych danych osobowych, o których jest mowa w – art. 32. Procesor zobowiązuje się zapewnić należytą staranność podczas przetwarzania danych osobowych mu powierzonych. Dodatkowo Procesor zobowiązuje się w miarę swoich możliwości – uwzględniając charakter przetwarzanych danych, pomagać Powierzającemu w dopełnieniu tego obowiązku, które są na niego nałożone na podstawie art. 32-36. Procesor zobliguje się do przydzielenia upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim zainteresowanym osobom, które będą uczestniczyć w procesie przetwarzania danych w wyniku umowy pomiędzy stronami oraz w imieniu Powierzającego i na rzecz wykonywania obowiązków innych osób, które bezpośrednio znajdują się w bliskiej współpracy z Procesorem, podczas trwania tej współpracy oraz jej zakończenia. Procesor po zakończeniu wspólpracy z Powierzającym, czyli świadczeniu usług na rzecz tej strony – usunie wszelkie dane osobowe oraz ich kopie, chyba że prawo UE lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowanie tych danych. Procesor oświadcza – że wszystkie współpracujące z nim osoby na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilno-prawnych, które zostaną dopuszczone do przetwarzania tych danych – są zobligowane to zachowania tajemnicy dot. tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Procesor niezwłocznie powiadomi Powierzającego:

o każdym żądaniu (prawnie umocowanym) dot. udostępnienia danych osobowych organowi to tego upoważnionemu
o każdym nieautoryzowanym dostępie do danych osobowych;
o wszczęciu u Procesora przez organy do tego uprawnione - kontroli sposobu przetwarzania powierzonych mu danych osobowych;
o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
o każdej wątpliwości dot. polecenia Powierzającego, jeżeli w ocenie Procesora będzie naruszać praw dot. danych osobowych. Procesor na żądanie Powierzającego – udostępni wszelkie niezbędne informacje dot. o spełnieniu obowiązków na niego nałożonych zgodnie rozporządzeniem RODO.


Regulamin – program lojalnościowy


Regulamin programu lojalnościowego jest ważny od 01.07.2019r. - do odwołania
Regulamin programu lojalnościowego obowiązuje wyłącznie u Usługobiorcy, który taki program uruchomił.

Definicje:

właściciel konta email w Przelewy24.pl (zwany dalej Usługobiorca) – organizator programu lojalnościowego (dane: w regulaminie systemu online);
uczestnik zarejestrowany (zwany dalej uczestnik) – każdy uczestnik programu lojalnościowego, który dokonał rejestracji w programie epzdo (obj. w regulaminie systemu online);
uczestnik – uczestnik zarejestrowany;
prezent – każda korzyść w postaci rzeczowej lub usługowej;
punkt – jednostka rozliczeniowa w programie lojalnościowym;
saldo punktowe – aktualna liczba punktów;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych;
czas obowiązywania programu lojalnościowego – przedział czasowy odrębnie ustalany przez właściciela, w każdym momencie właściciel ma prawo wyłączyć i włączyć ponownie program lojalnościowy;
dostępność prezentu – właściciel ma prawo w każdym momencie zmienić, zmodyfikować lub zlikwidować prezent – w zależności od posiadanych zasobów.§ 1 Warunek przystąpienia do programu lojalnościowego

1.1 Uczestnikiem programu lojalnościowego może być wyłącznie pełnoletni uczestnik, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczenia nagrody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obcokrajowcy posiadający taki adres.
1.2. Nagroda może być odebrana w innym miejscu oraz formie – określonym bezpośrednio przez Usługobiorcę.
1.3. Przystąpienie do programu lojalnościowego jest wyłącznie możliwe dla zarejestrowanych użytkowników systemu epzdo.
1.4. Do programu lojalnościowego można w dowolnym momencie jego trwania przystąpić.
1.5. Punkty uzbierane w programie lojalnościowym mogą zostać wykasowane w sytuacji wyłączenia go przez Usługobiorcę. W takiej sytuacji ponowne włączenie programu lojalnościowego wiąże się ze zbieraniem przez uczestnika od nowa punktów.§ 2 Uprawnienia właściciela

Usługobiorca zastrzega sobie prawo odmowy wydania nagrody w sytuacji:
a) wyczerpania stanów magazynowych,
b) nieosiągnięciu odpowiedniej ilości punktów,
c) innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo do wydania innej nagrody – o tym fakcie poinformuje uczestnika za pomocą poczty elektronicznej (email) lub telefonicznie.
Usługobiorca upoważniony jest do wykluczenia uczestnika programu lojalnościowego, w sytuacji gdy naruszane są postanowienia niniejszego regulaminu lub w inny sposób są prowadzone działania szkodliwe.
W sytuacji zablokowania konta z ww. powodów – uczestnik nie może zarejestrować się i wziąć udział w programie lojalnościowym bez uprzedniej zgody właściciela.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy ponownego uczestnictwa w programie lojalnościowym zawieszonego konta uczestnika.§ 3 Reklamacje


Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres email podany na stronie internetowej właściciela.
Każda reklamacja powinna zawierać każdorazowo dane uczestnika jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), telefon kontaktowy oraz login.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo do rozpoznania reklamacji do 14 dni od prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego (jeżeli podane dane są niekompletne lub nieprawidłowe – czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełnienia wymaganych danych przez uczestnika składającego reklamację).
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej (email) podanego podczas zgłoszenia reklamacyjnego.§ 4 Zmiany w regulaminie programu lojalnościowego


Usługobiorca w każdej chwili może dokonać zmiany regulaminu – wprowadzając nową usługę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługobiorca, który nie może być krótszy – niż 14 dni od momentu udostępnienia uczestnikom zmienionego regulaminu dot. programu lojalnościowego.§ 5 Dane osobowe uczestników programu lojalnościowego


Usługobiorca przykłada szczególna wagę do danych osobowych swoich uczestników. Wszelkie dane są zabezpieczone i nie są udostępnianie osobom postronnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Podanie danych podczas rejestracji jest dobrowolne oraz konieczne do uzyskania prezentu. Dane podane podczas rejestracji są wykorzystywane do celów: wydania nagrody, realizacji zamówienia, kontaktowych z klientami, księgowych, marketingowych oraz innych czynności związanych z działalnością właściciela. Każdy zarejestrowany uczestnik ma prawo wglądu do swoich zebranych punktów. Usługobiorca w ramach programu lojalnościowego wykorzystuje dane uczestników do przesłania stosownych informacji – jednakże można zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. Dane uczestników mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa polskiego.§ 6 RODO - obowiązek informacyjny


1. Administratorem danych osobowych jest Usługobiorca.
2. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
3. Uczestnik ma prawo do otrzymania potwierdzenia (informacji) czy jego dane osobowe są przetwarzane przez właściciela i w jaki sposób;
4. Uczestnik ma prawo do sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych oraz do ich uzupełnienia w sytuacji, gdy są one niekompletne;
5. Uczestnik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy jego dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługobiorcy. W razie takiego sprzeciwu Usługobiorca zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że – wykaże istnienie istotnych oraz uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które to obiektywnie mają pierwszeństwo nad niedogodnością lub służą obronie roszczeń Usługobiorcy. Prawo sprzeciwu przysługuje również uczestnikowi w sytuacji gdy przetwarzanie danych dotyczy marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) – bez względu na podstawę prawną takiego przetwarzania czy uzasadniony interes Usługobiorcy. W każdej sytuacji poprzez zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcie zgody w tym zakresie, spowoduje iż zostanie zaprzestane przetwarzanie danych uczestnika – w tych celach.
6. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
7. Uczestnik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w praktycznym tego znaczeniu uczestnik może zażądać blokadę czasową do swoich danych osobowych lub nakazać przeniesienia ich do innego systemu;
8. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych – otrzymywania kopii zapasowych danych osobowych, które uczestnik dostarczył – w oparciu o jego zgodę lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
9. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Wszelkie dokumenty (wnioski) dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy składać mailowo na adres email podany na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby Usługobiorcy.
Wszelkie dostarczone wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej do jednego miesiąca od daty dostarczenia. Usługobiorca zastrzega sobie jednak przedłużenie ww. terminu, ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań,o kolejny dodatkowy miesiąc. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że uczestnik otrzyma informację o rezygnacji - cofając jego zgodę.§ 7 Postanowienia końcowe


Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a Usługobiorca mogą być rozwiązywane w drodze mediacji lub poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby Usługobiorcy.
Każdy może zapoznać się z regulaminem programu lojalnościowego, który udostępniony jest na stronie internetowej Usługobiorcy.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.